Tietosuojaseloste ym.

 

——————————————————————————————-

*Lain mukaan tämä teksti on oltava näkyvissä kaikkien yritysten www.sivuilla:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite on: http://www.kuluttajariita.fi.

———————————————————————————————-


Tietosuojaseloste

Päivitetty: 25.05.2018

1.Rekisterinpitäjä:
Podopoli, Leankatu 4 A, 02400 HELSINKI                                                                               www.podopoli.fi         johanna@podopoli.fi                                                                                                           Tel. 044 4000 400

2.Rekisteriasioissa yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Johanna Jääskeläinen, Ammatinharjoittaja,                                                                                         Leankatu 4 A, 02400 HELSINKI                                                                                                www.podopoli.fi                       johanna@podopoli.fi                                                                                        Tel. 044 4000 400 Päivitetty: 25.05.2018

3.Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakasrekisterin tiedot kerätään viranomaisten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi sekä asiakkaan alaraajojen terveydenhoidon ja jalkojenhoidon tarkoituksenmukaisuuden sekä mahdollisen jatkohoidon varmistamiseksi. Laskutusta varten ja yhteydenpitoon tilanteissa, joissa asiakkaalle varataan aika, asiakkaan kanssa sovitusti asiakasta muistutetaan lähenevästä varaamastaan ajasta tai määräaikaistarkastuksesta, tms./ muistaminen asiakkaan henkilökohtaisen merkkipäivän johdosta/muu asiakkaan kanssa sovittu yhteydenpito liittyen jalkaterveyteen/ Podopolin asioista tiedottamiseen. Nopeaan tiedon tarpeeseen liittyen koonti asiakkaan jalkoihin liittyvästä tiedosta sekä käytössä olevista/käyttöön otettavista apuvälineistä/omahoitotuotteista/tms.

5.Rekisterin tietosisältö:
Henkilötiedot/niiden muutokset. Perussairaudet, alaraajojen/selän alueelle kohdistuneet traumat/operoinnit, käytössä oleva lääkitys ja muut asiakkaan jalkojen terveydenhoidon kannalta merkitykselliset tiedot. Tietojen antaja, ja syy ellei tietojen antaja ole asiakas itse. Tutkimuksessa ja hoidossa esiin tulleet jalkaterveyteen liittyvät havainnot, tutkimusmenetelmät ja niiden pohjalta annettu ohjeistus/lisädokumentointi. Annetut omahoitosuositukset/jatkohoitoon ohjaus ja syy/ jatkohoidon suunnitelma. Suostumus/kielto asiakkaan jalkaterveyden tutkimusta/jalkaterveyden hoitoa koskevan tiedon eteenpäin luovuttamisesta jatkohoitoa varten. Erillinen suostumus/kielto osallistumisesta nimettömänä jalkaterveyteen liittyviin yksittäisiin eriteltyihin tutkimuksiin. Maksajan/tietojen antajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste, mikäli maksaja ei ole asiakas itse. Ajanvaraustiedot. Kirjausten päivämäärät. Tutkimuksen/hoidon suorittanut henkilö ja hänen ammattinimikkeensä. Koonnit edellä kerrotusta pikaista tiedonanto tarvetta varten/jalkaterveyden muutosten hahmottamista varten.

6.Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Mikäli asiakas on henkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään kykenemätön niitä itse antamaan voi asiakkaan edustajana toimiva huoltaja/hoitaja/muu saattaja antaa tiedot hänen puolestaan. Tietojen antajan henkilöllisyys ja hänen asemansa suhteessa asiakkaaseen käy ilmi asiakasrekisterin asiakaskortista. Asiakas tai kohdassa 6.luetelluissa poikkeustilanteissa asiakkaan edustaja saa aina kopion asiakaskäynnistään asiakasrekisteriin kirjatuista tiedoista asiakaskortin autenttisena kopiona (henkilötunnus poistetaan ennen lähettämistä) sähköpostitse/postitse/sovitusti muuten toimitettuna pääsääntöisesti 5:n arkipäivän sisällä käynnistä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin lain velvoittamana (Aluehallintovirasto, Valvira, Poliisi)/asiakkaan/hänen edustajansa nimenomaisesta pyynnöstä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n/ ETA:n ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisteri talletetaan vain manuaalisessa muodossa. Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa kaapissa ja sitä käsittelee vain Johanna Jääskeläinen tai toimipaikassa alan opiskelu-/työharjoittelua suorittavat henkilöt. Em. henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Johanna Jääskeläinen vastaa siitä, etteivät asiattomat henkilöt pääse asiakasrekisterin tietoihin käsiksi.

Sähköisen ajanvarauksen tietojen suojauksesta vastaa palvelun tuottaja (Teonos Oy, Y-tunnus: 26241697, info@teonos.com, Kivikarhunkatu 9, 65300 VAASA). Mikäli Podopoli suorittaa asiakkaan pyynnöstä ajan varauksen sähköisen kalenterin kautta merkitään kalenteriin asiakkaan etu- ja sukunimi, puh., ajanvarauksen aihe, ajankohta, hinta ja mahdollinen etuhintakoodi. Mikäli asiakas varaa itse ajan sähköisestä ajanvarauskalenterista hänen tietojaan tarvitaan seuraavasti: etu- ja sukunimi, puh. sähköpostiosoite, ajanvarauksen aihe, ajankohta, hinta, mahdollinen etuhintakoodi ja alennushinta/suoritetaan lahjakortilla-merkintä lisätietoihin. Sähköisen ajanvarauksen tietoja käytetään käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka on vain Johanna Jääskeläisen tiedossa.

9.Tietojen korjaaminen:
Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto korjataan/oikaistaan/poistetaan/ täydennetään asiakasrekisteriin asiakkaan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti Johanna Jääskeläisen toimesta. (Henkilötietolaki 29§). Korjatut ja mahdollisesti poistetut tiedot jäävät alkuperäisiin dokumentteihin, josta ne ovat todennettavissa mahdollista myöhempää tarvetta varten.                                                                     Tel. 044 4000 400 johanna@podopoli.fi

Helsingissä 25.05.2018 Johanna Jääskeläinen/Podopoli

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Terveydensuojelulain 13§:n mukauinen ilmoitus

Podopoli: TERVEYDENSUOJELULAIN 13 §:n MUKAINEN ILMOITUS

Podopoli, jalkahoitolan toiminnan aloittaminen, Leankatu 4 A

Päätös

Ympäristöterveyspäällikkö on hyväksynyt Johanna Jääskeläisen terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Podopoli jalkahoitolan toiminnan aloittamista alla esitetyn mukaisesti.

Ilmoitus

Ilmoituksen tekijä

Toiminnanharjoittaja Johanna Jääskeläinen, Leankatu 4 A, 00240 Helsinki

Y-tunnus:1476678-7

Toimipaikan sijainti

Podopoli, Leankatu 4 A, 00240 Helsinki

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Ilmoitus koskee Podopoli jalkahoitolan toiminnan aloittamista. Toiminta on ilmoitusvelvollista terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ja ilmoituksen käsittelee kunnan terveydensuojeluviranomainen. Ympäristölautakunta on 10.12.2013 siirtänyt päätösvaltansa kyseisten ilmoitusten käsittelyssä ympäristöterveyspäällikölle.

Asian vireilletulo

Ilmoitus on saapunut ympäristökeskukseen 17.10.2014.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Podopoli jalkahoitolahuoneiston toiminnan aloittamista. Toimintaan kuuluu jalkahoitoalan palveluja. Huoneiston pinta-ala on yhteensä 40 m², josta työskentelypinta-alaa on noin 30 m². Huoneistossa on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilmasäleikkö ulko-oven yläpuolella. Huoneisto on varustettu tuulikaapilla. Valaistus on tarkoituksenmukainen ja hoitotuolin yhteydessä on lisävalaistus. Huoneiston lattiamateriaalina on laminaatti, seinien päällyste on maali ja sisäkaton päällyste on maali sekä äänenvaimennuslevy. Työvälineiden desinfiointiin käytetään desinfiointiainetta ja ultraäänipesulaitetta. Huoneistossa on riittävästi säilytys- ja varastotilaa toiminnassa käytettäviä aineita ja välineitä varten. Huoneistossa on yksi hoitopiste. Välineiden huoltoa varten on vesipiste ja työtila. Huoneistossa on varattu tila siivousvälineille ja wc/kylpyhuone. Käytetyt tekstiilit pestään pesulassa. Toiminta on alkanut 1.11.2014.

Ilmoituksen käsittely

Tarkastus

Podopoli jalkahoitolan tilat on tarkastettu 27.10.2014. Tarkastukseen osallistuivat Johanna Jääskeläinen ja ympäristötarkastaja Eila Pitkänen. Tarkastukseen sisältyi ilmoitusasiakirjojen tarkastus sekä tilojen terveydellisten olosuhteiden aistinvarainen arviointi. Tarkastushetkellä tiloissa ei ollut huomautettavaa.

Vireilläolosta ilmoittaminen ja kuuleminen

Ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska toiminta on järjestetty asianmukaisesti.

Ratkaisu

Ympäristöterveyspäällikkö on tarkastanut Johanna Jääskeläisen terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Podopoli jalkahoitolan toiminnan aloittamista, ja on päättänyt hyväksyä sen.

Huoneistossa tehdyn tarkastuksen perusteella ilmoitetun toiminnan edellytykset on järjestetty siten, että ne täyttävät terveydensuojelulain ja -asetuksen vaatimukset.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan muuttuminen tai loppuminen

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan loppumisesta on ilmoitettava välittömästi Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnan suunnitelmallinen valvonta

Kauneushoitolahuoneistoihin tehdään suunnitelmallisia tarkastuksia toiminnan riskiluokituksen mukaisessa aikataulussa. Suunnitelmalliset tarkastukset ovat maksullisia.

Ilmoituksen käsittelymaksu

Ympäristölautakunnan vahvistaman ja 1.7.2014 voimaan tulleen ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella ilmoituksen käsittelystä peritään 190,00 euron maksu.

Sovelletut säännökset

Terveydensuojelulaki (763/1994) 13, 15, 50 ja 56 §

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 5 ja 6 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta (167/2003) 1 §

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje ilmoituksen tekijälle on liitteenä.

Laskutus

Laskun toimittaa Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos. (Johanna Jääskeläinen, Leankatu 4 A, 00240 Helsinki).